فرصت های شغلی

در این بخش با توجه به توانمندی ها خود در زمینه کاری بیوتکنولوژی می توانید فرم مربوطه را با انتخاب آن تکمیل و ارسال نمایید.

همچنین چنانچه دارای پیشنهاد طرحهای نوآورانه در زمینه تولید مستقیم، صنایع جانبی و تصفیه پساب میکروارگانیسمها می باشید می توانید بخش مربوطه را انتخاب و آن را تکمیل نمایید.

در نظر داشته باشید آگهی های استخدام این شرکت در بخش اخبار قابل پیگیری می باشد.

فرصت های شغلی با زمینه کاری بیوتکنولوژی

نام و نام خانوادگی:
تاریخ تولد:(Required)
Accepted file types: pdf, doc, docx, Max. file size: 15 MB.
سلام لطفا ثبت نام کنید

سلام لطفا وارد شوید