مخمرنان

فرایند تولید خمیرمایه چگونه است؟ آیا …

 • 2023/08/25
 • ارسال شده توسط ماندانا جهانشیری
 • 52 بازدید
 • خرید خمیرمایه

  ‌خمیرمایه یا مخمر نان و خمیر، …

 • 2023/08/23
 • ارسال شده توسط ماندانا جهانشیری
 • 42 بازدید
 • دزمایه؛ انتخاب برتر خمیرمایۀ خشک فوری؛ …

 • 2021/12/12
 • ارسال شده توسط admin
 • 141 بازدید
 • 2021/12/06
 • ارسال شده توسط admin
 • 181 بازدید